Over SIGO

Doel

Op 7 december 1973 is Sigo opgericht. Initiatiefnemer van deze stichting was prof. dr. Joannes Juda Groen. Het doel van Sigo is het bevorderen van het menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie.

Onder menselijk welzijn wordt verstaan een harmonische combinatie van gezondheid en tussenmenselijke communicatie. Het gaat daarbij om wederkerig gratificerende gedragsvormen met medemensen, in de eerste plaats met de sleutelfiguren in de verschillende sociale subgroepen waartoe iemand behoort.

In 2014 is besloten het doel van de stichting te verwezenlijken door het instellen en tweejaarlijks uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek.

De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen dat de stichting via een legaat heeft verkregen.

Reglementen

Reglement Joannes Juda Groen Prijs voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek.

Omschrijving prijs, nominatie en uitreiking

Artikel 1
De Joannes Juda Groen Prijs wordt in principe tweejaarlijks toegekend aan een actieve wetenschappelijke onderzoeker, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek in Nederland. De vakgebieden van het interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek zijn in de meest ruime zin; de geneeskunde; de biologie; de psychologie en de sociologie. De prijs kan ook uitgereikt worden aan meer onderzoekers tezamen.

Artikel 2
1. Voor de prijs kunnen actieve wetenschappelijke onderzoekers door twee hoogleraren worden voorgedragen. De voordracht moet worden ingediend bij het secretariaat van de stichting.

2. De prijswinnaar ontvangt van Sigo een geldbedrag van € 40.000,00 en een oorkonde. De prijzen worden uitgereikt tijdens de J.J. Groen Sigo lezing; het bestuur van Sigo organiseert daartoe een publieke prijsuitreiking. De uitreiking van de prijs geschiedt door de voorzitter van Sigo of door degene die vanwege het bestuur van Sigo hiertoe is aangezocht.

3. De prijs dient in de geest van de doelstellingen van Sigo te worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek, waartoe gerekend kan worden publicatie van het bekroonde onderzoek.

4. Zodra de naam van de genomineerde aan wie de prijs zal worden uitgereikt is vastgesteld, wordt dit aan hem en de afgewezen genomineerden meegedeeld.
Daarna wordt de uitslag, de dag en de wijze van uitreiking openbaar gemaakt.

Artikel 3
1. Het bestuur van SIGO geeft aan wanneer kandidaten kunnen worden voorgedragen onder vermelding van de dag van sluiting van de termijn. Voor de eerstvolgende prijsuitreiking is die uiterste termijn 1 december 2015. Nominaties die na die termijn worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

2. De voordracht gebeurt met een begeleidend nominatieformulier door middel van een brief van maximaal 400 woorden waarin de interdisciplinaire betekenis van het onderzoek van de voorgedragen kandidaat wordt aangegeven. De nominatie gaat vergezeld van (de opgave van) vijf representatieve publicaties van de kandidaat, en zijn curriculum vitae.

Beoordeling Joannes Juda Groen Prijs:

Artikel 4
De criteria voor toekenning zijn:

1. Het onderzoek overschrijdt op creatieve wijze de grenzen tussen enerzijds de sociale en gedragswetenschappen, en anderzijds de medische en levenswetenschappen.

2. De genoemde typen van wetenschap worden dusdanig met elkaar verbonden dat er onderzoek ontstaat dat een meerwaarde heeft ten opzichte van monodisciplinair onderzoek, en het onderzoek is van betekenis voor beide typen van wetenschap en het welzijn van de mens.

3. Het onderzoek heeft internationaal aanzien en is gebaseerd op gezaghebbende internationale publicaties.

Beoordelingscommissie

Artikel 5
1. Het bestuur van Sigo benoemt een beoordelingscommissie bestaande uit minimaal vier personen vertegenwoordigende de vier vakgebieden. Het bestuur stelt het aantal vast. Voor de uitreiking van een prijs stelt het bestuur een nieuwe commissie vast. Een commissielid kan ten hoogste drie maal achtereenvolgens deel uitmaken van de commissie. Deze beoordelingscommissie wordt hierna genoemd “de commissie “. De samenstelling van de commissie is tot aan de beëindiging van haar werkzaamheden slechts kenbaar aan het bestuur.

2. Voor het geval een commissielid na zijn benoeming niet meer deel kan nemen aan de werkzaamheden van de commissie, zal het bestuur in overleg met de voorzitter van de commissie een plaatsvervanger aanwijzen.

3. Het bestuur wijst een voorzitter aan, bij voorkeur uit de personen die reeds deel uitmaakten van de commissie. De secretaris van Sigo is secretaris van de commissie. De commissie kan besluiten ook zonder secretaris te vergaderen. De secretaris heeft geen stemrecht.

4. De commissie neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. De commissie adviseert het bestuur van Sigo binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek over de kandidaat die in aanmerking zou moeten komen voor de prijs.

5. Het bestuur neemt dit advies over tenzij het bestuur van oordeel is dat de voorgedragen kandidaat niet voor de prijs in aanmerking zou moeten komen. In dat geval vindt er beraad plaats met de commissie waarin de bezwaren van het bestuur worden besproken. Vervolgens is de uiteindelijke beslissing om het advies van de commissie van beoordeling wel of niet te volgen aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten na overleg met de commissie om niet tot uitreiking van de prijs over te gaan, indien er geen inzending is die aan de criteria voldoet.

6. Het verhandelde in de commissie en in het bestuur over de prijsuitreiking is vertrouwelijk en niet kenbaar voor derden, de genomineerden daaronder begrepen. Voor de genomineerden staat geen beroep open tegen de door de commissie van beoordeling en het bestuur ter zake van de prijsuitreiking genomen besluiten.

7. Onder genomineerde wordt verstaan iedere persoon die ingevolge artikel 2 lid 2 voor de prijs is voorgedragen.

Slotbepaling

Artikel 6
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Sigo.

2. Dit reglement treedt in werking op 14 oktober 2015.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Sigo op 14 oktober 2015.

Activiteiten  

Symposia:

Sigo organiseerde onder meer de volgende symposia:

 1. Over welzijn – 1977;
 2. Over agressief gedrag bij mens en dier – 1978;
 3. Over partnerselectie en paarintegratie – 1980;
 4. Over intrafamiliale agressie – 1985;
 5. Over geweldadige groepsagressie (oorlog en terrorisme) – 1985;
 6. Gedragswetenschappelijke aspecten van cardiovasculaire ziekten – 1988;
 7. Gedragswetenschappelijke aspecten van de oorzaken en oorzakelijke behandeling en preventie van verslavingen – 1990;
 8. Verslavingsgedrag – 1992;
 9. Flexibiliteit in de vroege gedragsontwikkeling van de mens – 1994;
 10. Waarom eten we wat we eten – 1994.
 11. Het doden van dieren, maatschappelijke en ethische aspecten – 2002;

Leerstoel:

In het academisch jaar 2005- 2006 verzorgde Sigo een wisselleerstoel  Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Als hoogleraar fungeerde prof dr Richard Tremblay uit Montreal, Canada.

Publicaties:

Nog  bij het secretariaat verkrijgbaar, bestellingen per e-mail:

 1. Tederheid Over de gevolgen van tederheidstekort bij mens en dier 1992
  (red A.D.de Groot en J.P.Kruijt) 1987
  prijs: € 10,- (incl. verzendkosten)
 2. Joannes Juda Groen 1903-1990, Een arts op zoek naar het ware welzijn 1995
  (biografe J.J.Groen door M.J.W. van Daal en A de Knecht van Ekelen)
  prijs: € 15,- (incl. verzendkosten)

Bestuur

Bestuur en bestuursleden:

Per 1 september 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

1. mevrouw prof dr Liesbeth Sterck,  hoogleraar ethologie, Universiteit Utrecht (voorzitter)

2. mevrouw prof dr Bea van den Bergh, hoogleraar psychologie, Universiteit  Tilburg

3. de heer prof dr Jaap Koolhaas, emeritus hoogleraar biologie, Universiteit Groningen

4. de heer dr Harm Krugers, neurobioloog, Universiteit van Amsterdam

5. de heer prof dr René Veenstra, hoogleraar sociologie, Universiteit Groningen

6. de heer prof dr Robert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen

Niet wetenschappelijke leden:

1. de heer mr Gerard Strang, jurist ,secretaris

2. de heer dr Henk von Eije, econoom, penningmeester

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen en vacatiegelden.

Anbi

Beleidsplan Sigo

De stichting heeft statutair tot doel het bevorderen van menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Aan het doel is in 2013 is toegevoegd: het uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs. Het doel is op deze website volledig vermeld bij doelstellingen.

De stichting besteedt als vermogensfonds de opbrengsten uit vermogen voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting, indien nodig aangevuld met gelden uit het kapitaal.

Indien in enig jaar de inkomsten de uitgaven overtreffen wordt overeenkomstig de statuten het saldo aangewend voor het doel in enig komend jaar dan wel bij het kapitaal gevoegd. Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarverslag opgemaakt en een jaarrekening vastgesteld waarin kapitaal, baten en lasten zijn opgenomen. De financiële verantwoording wordt overeenkomstig de Anbi (Algemeen Nut Beogende Instellingen) – richtlijnen gepubliceerd.

Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen, die geen beloning en geen vacatiegeld ontvangen. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal  per jaar. Voor een toelichting wordt verwezen naar de rubriek  bestuur van deze website.

Het bestuur heeft sinds 2013 als voornaamste activiteit, naast het beheer van het vermogen en het verzorgen van de dagelijkse werkzaamheden, het verzorgen van de uitreiking van de Joannes Juda Groen Prijs en al hetgeen daarmee ter bevordering van het interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek  samenhangt. Ook met betrekking tot de Joannes Juda Groen Prijs, de selectie voor de uitreikings-ceremonie en de bestemming van het prijzengeld wordt verwezen naar rubriek Joannes Juda Groen Prijs van deze website.

Amsterdam, mei 2016

Financiën

Financiële verslaggeving Sigo 2014 en 2015

De Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Wetenschappelijk onderzoek Sigo is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor de tweejaarlijkse toekenning van de Joannes Juda Groen Prijs zoals vermeld bij het beleidsplan en de doelstelling.

Staat van baten en lasten  2014

BATEN
Baten van het vermogen: € 20.384
Suppletie baten uit resultaat voorgaande jaren: € 25.738
Totaal: € 46.122

LASTEN
Administratiekosten, bestuurskosten en bankkosten: € 3.122
Uitbetaling JJ Groen Prijs 2014: € 40.000
Kosten organisatie JJ Groen Prijs: € 3.000
Totaal: € 46.122

Staat van baten en lasten  2015

BATEN
Baten van het vermogen: € 18.296
Totaal: € 18.296

LASTEN
Administratiekosten, bestuurskosten en bankkosten: € 1.740
Kosten organisatie JJ Groen Prijs: € 653
Overschot baten bestemd voor J.J. Groen Prijs 2016  € 15.903
Totaal: € 18.296

* Opmerkingen

Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Het beleggingsresultaat is niet opgenomen in de baten en lasten

Er zal in 2016 de tweejaarlijkse SIGO-prijs worden uitgereikt van 40.000 euro, hetgeen ook zal resulteren in hogere kosten voor de organisatie van de J.J. Groen prijs.

Er zal onderhoud gepleegd worden aan de website waardoor de administratiekosten in 2016 hoger zullen uitvallen.

 

Toelichting bestedingen
De werkzaamheden van de stichting bestonden in het jaar 2014 uit de voorbereidingen, de organisatie  en de evaluatie van de toekenning van de Joannes Juda Groen Prijs 2014.
Op 22 mei 2014 vond in gebouw Odeon te Amsterdam tijdens een symposium onder de titel  Darwin in een Maatschappelijke Context de uitreiking plaats van de prijs aan professor. dr. Mark van Vugt (Vrije Universiteit).

Voorgenomen bestedingen
In het jaar 2015 zal het saldo van baten en lasten, na een eventuele reservering voor het in standhouden van het vermogen, grotendeels  worden bestemd voor de toekenning van de Joannes Juda Groen Prijs 2016 ter grootte van € 40.000,00 en de in verband met de uitreiking van de prijs te houden symposium en aanverwante kosten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s