Featured

Over SIGO

Doel

Op 7 december 1973 is SIGO opgericht. Initiatiefnemer van deze stichting was Prof. dr. Joannes Juda Groen. Het doel van SIGO is het bevorderen van het menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie.

Onder menselijk welzijn wordt verstaan een harmonische combinatie van gezondheid en tussenmenselijke communicatie. Het gaat daarbij om wederkerig gratificerende gedragsvormen met medemensen, in de eerste plaats met de sleutelfiguren in de verschillende sociale subgroepen waartoe iemand behoort.

In 2014 is besloten het doel van de stichting te verwezenlijken door het instellen en tweejaarlijks uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Momenteel bestaat de prijs uit een junior- en een seniorprijs van elk 30.000 euro. Deze Joannes Juda Groen Prijzen worden weer in 2020 uitgereikt.

De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen dat de stichting via een legaat heeft verkregen.

Reglementen

Reglement Joannes Juda Groen Prijs voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek vindt u via deze link:

Reglement Joannes Juda Groen Prijs

Activiteiten  

Symposia:

SIGO organiseerde onder meer de volgende symposia:

 1. Over welzijn – 1977;
 2. Over agressief gedrag bij mens en dier – 1978;
 3. Over partnerselectie en paarintegratie – 1980;
 4. Over intrafamiliale agressie – 1985;
 5. Over geweldadige groepsagressie (oorlog en terrorisme) – 1985;
 6. Gedragswetenschappelijke aspecten van cardiovasculaire ziekten – 1988;
 7. Gedragswetenschappelijke aspecten van de oorzaken en oorzakelijke behandeling en preventie van verslavingen – 1990;
 8. Verslavingsgedrag – 1992;
 9. Flexibiliteit in de vroege gedragsontwikkeling van de mens – 1994;
 10. Waarom eten we wat we eten – 1994.
 11. Het doden van dieren, maatschappelijke en ethische aspecten – 2002;

Leerstoel:

In het academisch jaar 2005- 2006 verzorgde Sigo een wisselleerstoel  Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Als hoogleraar fungeerde prof dr Richard Tremblay uit Montreal, Canada.

Publicaties:

Nog  bij het secretariaat verkrijgbaar, bestellingen per e-mail tijdelijk bij de penningmeester.

 1. Tederheid Over de gevolgen van tederheidstekort bij mens en dier 1992
  (red A.D.de Groot en J.P.Kruijt) 1987
  prijs: € 10,- (incl. verzendkosten)
 2. Joannes Juda Groen 1903-1990, Een arts op zoek naar het ware welzijn 1995
  (biografe J.J.Groen door M.J.W. van Daal en A de Knecht van Ekelen)
  prijs: € 15,- (incl. verzendkosten)

Bestuur

Bestuursleden:

Per 1 juni 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

1. mevrouw prof. dr Liesbeth Sterck,  hoogleraar ethologie, Universiteit Utrecht (voorzitter)

2. de heer dr Harm Krugers, neurobioloog, Universiteit van Amsterdam

3. de heer prof. dr Robbert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen

4. de heer prof. dr Ad Vingerhoets, hoogleraar clinische psychologie, Universiteit Tilburg

5. mevrouw prof. dr Beate Volker, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam

Niet wetenschappelijke leden:

1. vacature (secretaris)

2. de heer dr Henk von Eije, econoom, (penningmeester)

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen en vacatiegelden.

ANBI

Beleidsplan SIGO

De stichting heeft statutair tot doel het bevorderen van menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Aan het doel is in 2013 toegevoegd: het uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs. In 2017 zijn dit twee prijzen geworden, namelijk een senior- en een juniorprijs.

Het doel van SIGO is op deze website volledig vermeld bij doelstellingen.

De stichting besteedt als vermogensfonds de opbrengsten uit vermogen voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting, indien nodig aangevuld met gelden uit het kapitaal.

Indien in enig jaar de inkomsten de uitgaven overtreffen wordt overeenkomstig de statuten het saldo aangewend voor het doel in enig komend jaar dan wel bij het kapitaal gevoegd. Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarverslag opgemaakt en een jaarrekening vastgesteld waarin kapitaal, baten en lasten zijn opgenomen. De financiële verantwoording wordt overeenkomstig de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) – richtlijnen gepubliceerd met als RSIN 805452333.

Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen, die geen beloning en geen vacatiegeld ontvangen. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal  per jaar. Voor een toelichting wordt verwezen naar de rubriek bestuur van deze website.

Het bestuur heeft sinds 2013 als voornaamste activiteit, naast het beheer van het vermogen en het verzorgen van de dagelijkse werkzaamheden, het verzorgen van de uitreiking van de Joannes Juda Groen Prijs (momenteel prijzen) en al hetgeen daarmee ter bevordering van het interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek  samenhangt. Ook met betrekking tot de Joannes Juda Groen Prijs, de selectie voor de uitreikingsceremonie en de bestemming van het prijzengeld wordt verwezen naar rubriek Joannes Juda Groen Prijs van deze website.

Amsterdam, juli 2019

Financiën

Financiële verslaggeving SIGO 2017 en 2018

De Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Wetenschappelijk onderzoek (SIGO) is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor de tweejaarlijkse toekenning van de Joannes Juda Groen Prijzen zoals vermeld bij het beleidsplan en de doelstelling.

Ontvangsten en kosten SIGO in 2017 en 2018 kunt u vinden via de volgende link:

Inkomsten en uitgaven over 2017 en 2018