Featured

Over SIGO

Doel

Op 7 december 1973 is Sigo opgericht. Initiatiefnemer van deze stichting was prof. dr. Joannes Juda Groen. Het doel van Sigo is het bevorderen van het menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie.

Onder menselijk welzijn wordt verstaan een harmonische combinatie van gezondheid en tussenmenselijke communicatie. Het gaat daarbij om wederkerig gratificerende gedragsvormen met medemensen, in de eerste plaats met de sleutelfiguren in de verschillende sociale subgroepen waartoe iemand behoort.

In 2014 is besloten het doel van de stichting te verwezenlijken door het instellen en tweejaarlijks uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Momenteel bestaat de prijs uit een junior- en een seniorprijs van elk 30.000 euro. Deze Joannes Juda Groen Prijzen worden weer in 2020 uitgereikt.

De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen dat de stichting via een legaat heeft verkregen.

Reglementen

Reglement Joannes Juda Groen Prijs voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek vindt u via deze link:

Reglement Joannes Juda Groen Prijs

Activiteiten  

Symposia:

Sigo organiseerde onder meer de volgende symposia:

 1. Over welzijn – 1977;
 2. Over agressief gedrag bij mens en dier – 1978;
 3. Over partnerselectie en paarintegratie – 1980;
 4. Over intrafamiliale agressie – 1985;
 5. Over geweldadige groepsagressie (oorlog en terrorisme) – 1985;
 6. Gedragswetenschappelijke aspecten van cardiovasculaire ziekten – 1988;
 7. Gedragswetenschappelijke aspecten van de oorzaken en oorzakelijke behandeling en preventie van verslavingen – 1990;
 8. Verslavingsgedrag – 1992;
 9. Flexibiliteit in de vroege gedragsontwikkeling van de mens – 1994;
 10. Waarom eten we wat we eten – 1994.
 11. Het doden van dieren, maatschappelijke en ethische aspecten – 2002;

Leerstoel:

In het academisch jaar 2005- 2006 verzorgde Sigo een wisselleerstoel  Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Als hoogleraar fungeerde prof dr Richard Tremblay uit Montreal, Canada.

Publicaties:

Nog  bij het secretariaat verkrijgbaar, bestellingen per e-mail: luciesnoeker@dds.nl

 1. Tederheid Over de gevolgen van tederheidstekort bij mens en dier 1992
  (red A.D.de Groot en J.P.Kruijt) 1987
  prijs: € 10,- (incl. verzendkosten)
 2. Joannes Juda Groen 1903-1990, Een arts op zoek naar het ware welzijn 1995
  (biografe J.J.Groen door M.J.W. van Daal en A de Knecht van Ekelen)
  prijs: € 15,- (incl. verzendkosten)

Bestuur

Bestuur en bestuursleden:

Per 1 juni 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

1. mevrouw prof. dr Liesbeth Sterck,  hoogleraar ethologie, Universiteit Utrecht (voorzitter)

2. de heer dr Harm Krugers, neurobioloog, Universiteit van Amsterdam

3. de heer prof. dr Robbert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen

4. de heer prof. dr Ad Vingerhoets, hoogleraar clinische psychologie, Universiteit Tilburg

5. mevrouw prof. dr Beate Volker, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam

Niet wetenschappelijke leden:

1. mevrouw drs Lucie Snoeker MSc, jurist internationaal recht en arbeids- en organisatiepsycholoog, (secretaris)

2. de heer dr Henk von Eije, econoom, (penningmeester)

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen en vacatiegelden.

Anbi

Beleidsplan Sigo

De stichting heeft statutair tot doel het bevorderen van menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Aan het doel is in 2013 is toegevoegd: het uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs. In 2017 zijn dit twee prijzen geworden, namelijk een senior- en een juniorprijs.

Het doel van SIGO is op deze website volledig vermeld bij doelstellingen.

De stichting besteedt als vermogensfonds de opbrengsten uit vermogen voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting, indien nodig aangevuld met gelden uit het kapitaal.

Indien in enig jaar de inkomsten de uitgaven overtreffen wordt overeenkomstig de statuten het saldo aangewend voor het doel in enig komend jaar dan wel bij het kapitaal gevoegd. Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarverslag opgemaakt en een jaarrekening vastgesteld waarin kapitaal, baten en lasten zijn opgenomen. De financiële verantwoording wordt overeenkomstig de Anbi (Algemeen Nut Beogende Instellingen) – richtlijnen gepubliceerd.

Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen, die geen beloning en geen vacatiegeld ontvangen. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal  per jaar. Voor een toelichting wordt verwezen naar de rubriek bestuur van deze website.

Het bestuur heeft sinds 2013 als voornaamste activiteit, naast het beheer van het vermogen en het verzorgen van de dagelijkse werkzaamheden, het verzorgen van de uitreiking van de Joannes Juda Groen Prijs (momenteel prijzen) en al hetgeen daarmee ter bevordering van het interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek  samenhangt. Ook met betrekking tot de Joannes Juda Groen Prijs, de selectie voor de uitreikings-ceremonie en de bestemming van het prijzengeld wordt verwezen naar rubriek Joannes Juda Groen Prijs van deze website.

Amsterdam, juli 2019

Financiën

Financiële verslaggeving Sigo 2017 en 2018

De Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Wetenschappelijk onderzoek Sigo is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor de tweejaarlijkse toekenning van de Joannes Juda Groen Prijzen zoals vermeld bij het beleidsplan en de doelstelling.

Ontvangsten en kosten SIGO in 2017 en 2018 kunt u vinden via de volgende link:

Inkomsten en uitgaven over 2017 en 2018

 

Joannes Juda Groenprijs 2018

09346_f

De Joannes Juda Groen Senior prijs 2018 is gewonnen door prof. dr Nick Ramsey. Professor Nick Ramsey is hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen aan de afdeling Neurologie en Neurochirurgie van het Hersencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zijn baanbrekende onderzoek richt zich op de vraag of het mogelijk is om computers aan te sturen door hersenactiviteit, die door middel van geïmplanteerde elektrodes kan worden gemeten (hersen-computer interfaces). Zijn interdisciplinaire onderzoek combineert fundamenteel hersenonderzoek met onder andere ‘machine learning’, technische wetenschappen en geneeskunde. De implicaties van dit onderzoek naar deze brein-computer interfaces zijn groot. Het zorgt er onder andere voor dat verlamde patiënten (inmiddels twee in Nederland) apparaten kunnen besturen door middel van breinactiviteit en dat virtuele activiteit kan worden omgezet in daadwerkelijke bewegingen.

09346_12

De Joannes Juda Groen Junior prijs 2018 is gewonnen door dr. Nanda Lambregts-Rommelse. Dr Nanda Rommelse is als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling Psychiatrie (Radboud UMC, Nijmegen) en GZ-psycholoog i.o.t. specialist bij Karakter kinder en jeugdpsychiatrie. In haar onderzoek bestudeert ze de neuropsychologische oorzaken van gedragsafwijkingen, onder meer van ADHD, en mogelijke interventies. Hoe ontstaat ADHD, waarom groeien sommige kinderen over ADHD heen (en anderen niet), hoe hangt ADHD met andere aandoeningen samen? In haar interdisciplinaire gedragsonderzoek combineert zij fundamenteel en toegepast onderzoek.  Haar onderzoek is er op gericht om genetische en omgeving gerelateerde oorzaken van ADHD beter te begrijpen, en nieuwe meetinstrumenten en interventies te ontwikkelen en toepassen. Dit gebeurt onder meer door grootschalig epidemiologisch onderzoek.

09346_32

De winnaars werden door een wetenschappelijke vakjury gekozen uit een lijst van genomineerden. De prijzen werden door prof. dr. Liesbeth Sterk (Voorzitter SIGO) uitgereikt op 20 september 2018 tijdens een publiekssymposium, in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), met de titel: ‘Gezondheid is meer dan geneeskunde’.

Sprekers op dit symposium waren Prof.dr. Sarah Durston (Universiteit Utrecht), Prof.dr. Pieter Roelfsema (Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek), Prof.dr. Dorret Boomsma (Vrije Universiteit), Prof.dr. Jose del Millan (EPFL, Lausanne, Zwitserland), en beide prijswinnaars.

roelfsema+durston

Prof.dr. Sarah Durston liet in experimentele data zien dat ADHD een heterogene aandoening is en dat de voorspelde samenhang tussen genen, hersenen en gedrag veel minder sterk is dan verwacht. Prof.dr. Pieter Roelfsema besprak hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan visuele processen en de mogelijkheid om op basis van deze kennis technische mogelijkheden te vinden om blinde mensen door middel van hersenstimulatie en hersensignalen weer te laten zien. In haar lezing liet Prof.dr. Dorret Boomsma zien dat genetische determinanten van aandoeningen en intelligentie multifactorieel zijn. Prof.dr. Jose del Millan liet mogelijkheden zien om hersensignalen te gebruiken om robots en prostheses aan te sturen.

delmillan+boomsma

Prof.dr. Nick Ramsey besprak baanbrekend onderzoek om patiënten met ernstige verlammingsverschijnselen weer te laten communiceren door gebruik te maken van hersensignalen. Dr. Nanda Lambregts-Rommelse liet zien dat ADHD een heterogene aandoening is waarbij ook sprake kan zijn van symptomen van autisme, waardoor diagnostiek lastig is, en besprak aanwijzingen dat voeding mogelijk een rol bij behandeling kan spelen. Beide prijswinnaars lieten het belang zien van fundamenteel onderzoek voor verbetering van gezondheid.

Download het programma: : ‘Gezondheid is meer dan geneeskunde’.

 

Senior prijs 2018:

Prof. dr Nick Ramsey

NickRamsey

Junior prijs 2018:

Dr Nanda Lambregts-Rommelsefoto-NandaLambregts-Rommelse

Joannes Juda Groenprijs 2016

DSCN4987

De Joannes Juda Groenprijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek 2016 is gewonnen door professor dr.  Johan Denollet (Tilburg University). Zijn onderzoek richt zich op het verband tussen type D persoonlijkheid, het niet uiten van sterke emoties, en de prognose van hartpatiënten. Dit thema sluit goed aan bij de  oorspronkelijke gedachten van Joannes Juda Groen. De hoge kwaliteit en het grensoverschrijdende karakter van het onderzoek van Denollet blijkt uit publicaties in zowel  toptijdschriften in de psychologie als de beste cardiologische tijdschriften. De implicaties voor het welzijn van de patiënt blijkt uit klinische richtlijnen, waarin type D persoonlijkheid als risicofactor bij hartrevalidatie is opgenomen. De winnaar werd door een wetenschappelijke vakjury gekozen uit  een lijst van 13 genomineerden. De prijs werd uitgereikt op 27 mei 2016 tijdens een publiekssymposium met de titel: De mens als sociaal dier: Persoonlijkheid, emoties en gezondheid.

Wat is de invloed van stress en het niet-delen van gevoelens met anderen op de gezondheid? Artikel over het onderzoek van Johan Denollet naar de relatie tussen geest en lichaam in het Dagblad van het Noorden van 18 juni 2016.

Joannes Juda Groenprijs 2014

Mark van Vugt 2

De Joannes Juda Groenprijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek 2014 is gewonnen door professor dr. Mark van Vugt (VU). Professor van Vugt heeft de prijs gewonnen voor zijn originele en baanbrekende interdisciplinaire gedragsonderzoek naar leiderschap, conflictbeheersing en sociale coöperatie en de daarmee samenhangende groepsprocessen. Als een van de weinige wetenschappers wereldwijd benadert hij deze thema’s vanuit een unieke interdisciplinaire invalshoek.  De winnaar werd door een wetenschappelijke vakjury gekozen uit  een lijst van 18 genomineerden. De prijs is uitgereikt op 22 mei 2014 tijdens een publiekssymposium met de titel: Darwin in een maatschappelijke context. Het symposium bestond uit wetenschappelijke voordrachten door Mark van VugtJaap Koolhaas en Bram Buunk en een optreden van de schrijver Ronald Giphart. Alle voordrachten gingen over het belang van een evolutionaire benadering van menselijk gedrag.

In 2016 publiceerden Ronald Giphart en Mark van Vugt samen het boek Mismatch: Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude brein.

 

 

Symposium 2016

Uitreiking Joannes Juda Groen Prijs op 27 mei 2016 aan:

Prof dr Johan Denollet

hoogleraar Medische Psychologie, Tilburg University

Symposium: De mens als sociaal dier: Persoonlijkheid, emoties en gezondheid

13.00 – 13.30 Ontvangst

13.30 – 14.00 Prof dr Liesbeth Sterck (Universiteit Utrecht)

Lieve apen, lelijke apen – variatie in sociale relaties bij apen

14.30 – 15.00 Dr Sonja Koski (Finland)

Cheeky monkeys and sociable chimps – primates have personality, too

14.30 – 15.00 Thee en koffie

15.00 – 15.15 Rapport juryvoorzitter

15.15 – 15.45 Prof dr Johan Denollet (Tilburg University)

De aard van het beestje – persoonlijkheid en gezondheid bij mensen

15.45 – 17.00 Receptie

Locatie:

Zuiderkerk. Zuiderkerkhof 72 1011 WB Amsterdam

( http://www.zuiderkerkamsterdam.nl voor route )

Inschrijving/inlichtingen vóór 20 mei 2016: sigoprijs@gmail.com

 2_Photo_J Denollet

Persbericht:

Hoogleraar medische psychologie Denollet ontvangt J.J. Groen Prijs voor excellent onderzoek 

Joannes Juda Groenprijs 2016

This slideshow requires JavaScript.

 

Winnaar Joannes Juda Groenprijs 2016

Prof dr. Johan Denollet

De Joannes Juda Groenprijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek 2016 is gewonnen door professor dr.  Johan Denollet (Tilburg University). Zijn onderzoek richt zich op het verband tussen type D persoonlijkheid, het niet uiten van sterke emoties, en de prognose van hartpatiënten. Dit thema sluit goed aan bij de  oorspronkelijke gedachten van Joannes Juda Groen. De hoge kwaliteit en het grensoverschrijdende karakter van het onderzoek van Denollet blijkt uit publicaties in zowel  toptijdschriften in de psychologie als de beste cardiologische tijdschriften. De implicaties voor het welzijn van de patiënt blijkt uit klinische richtlijnen, waarin type D persoonlijkheid als risicofactor bij hartrevalidatie is opgenomen. De winnaar werd door een wetenschappelijke vakjury gekozen uit  een lijst van 13 genomineerden. De prijs werd uitgereikt op 27 mei 2016 tijdens een publiekssymposium met de titel: De mens als sociaal dier: Persoonlijkheid, emoties en gezondheid.

Wat is de invloed van stress en het niet-delen van gevoelens met anderen op de gezondheid? Artikel over het onderzoek van Johan Denollet naar de relatie tussen geest en lichaam in het Dagblad van het Noorden van 18 juni 2016.