Organisatie

SIGO is een ANBI-instelling (RSIN 805452333)

Beleidsplan SIGO

Het doel van SIGO is het bevorderen van het menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie. Aan het doel is in 2013 toegevoegd: het uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs. In 2017 zijn dit twee prijzen geworden, namelijk een senior- en een juniorprijs.

Onder menselijk welzijn wordt verstaan een harmonische combinatie van gezondheid en tussenmenselijke communicatie. Het gaat daarbij om wederkerig gratificerende gedragsvormen met medemensen, in de eerste plaats met de sleutelfiguren in de verschillende sociale subgroepen waartoe iemand behoort.

De stichting besteedt als vermogensfonds de opbrengsten uit vermogen voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting, indien nodig aangevuld met gelden uit het kapitaal.

Indien in enig jaar de inkomsten de uitgaven overtreffen wordt overeenkomstig de statuten het saldo aangewend voor het doel in enig komend jaar dan wel bij het kapitaal gevoegd. Jaarlijks wordt door het bestuur een verslag opgemaakt en een jaarrekening vastgesteld waarin kapitaal, baten en lasten zijn opgenomen. De financiële verantwoording en de overige relevante ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie vindt u op: ANBI informatie 2021

Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen, die geen beloning en geen vacatiegeld ontvangen. Alleen gedeclareerde feitelijke kosten worden vergoed.

Het bestuur vergadert ten minste tweemaal  per jaar. 

Het bestuur heeft sinds 2013 als voornaamste activiteit, naast het beheer van het vermogen en de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, het verzorgen van de uitreiking van de Joannes Juda Groen Prijs (momenteel prijzen) en al hetgeen daarmee ter bevordering van het interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek samenhangt. De winnaars van de J.J. Groenprijzen 2022, de uitnodigingsbrief voor de aanmelding van de prijzen en het reglement van de J,J, Groenprijzen vindt u hier.

 

Bestuur

Per 5 februari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • de heer dr Harm Krugers, neurobioloog, Universiteit van Amsterdam (voorzitter)
  • mevrouw prof. dr Liesbeth Sterck,  hoogleraar ethologie, Universiteit Utrecht
  • de heer prof. dr Robbert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen
  • de heer prof. dr Ad Vingerhoets, hoogleraar clinische psychologie, Universiteit Tilburg
  • mevrouw prof. dr Beate Volker, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam (vice-voorzitter)

en uit leden die niet in het interdisciplinaire vakgebied van SIGO werkzaam zijn:

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen en vacatiegelden.

 

Financiën

Financiële verslaggeving SIGO 2019, 2020 en 2021

De Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Wetenschappelijk onderzoek (SIGO) is een vermogensstichting die de opbrengsten van het vermogen bestemt voor de tweejaarlijkse toekenning van de Joannes Juda Groen Prijzen zoals vermeld bij het beleidsplan. Het financiële jaarverslag vindt u bij de ANBI informatie 2021.